Organisationen / Stadgar
§1 Firma
Föreningens firma är Egenanställningsföretagens branschorganisation.
Föreningen skall verka under benämningen Egenanställningsföretagens branschorganisation.

§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att:
- Öka kunskapen om egenanställning.
- Verka för goda förutsättningar för såväl egenanställningsföretagen som för de egenanställda.
- Bevaka medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och omvärld, exempelvis vara självklar remissinstans och branschföreträdare vid statliga utredningar.
- Vara ett forum för branschens representanter för att träffas och utbyta erfarenheter.
- Arbeta för att egenanställning skall betraktas som en anställningsform och därmed omfattas av medföljande trygghetslösningar.
- Arbeta för en auktorisation av egenanställningsföretag.

§3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad.

§4 Medlemskap
Inträde i föreningen kan beviljas företag vars uppgift är att egenanställa personer.

§5 Ansökan
Ansökan om inträde i föreningen sker skriftligt.

§6 Åligganden
Det åligger medlemsföretaget att:
- I sin verksamhet främja föreningens syften och följa de beslut som föreningens styrelse
fattar.
- Efter styrelsens beslut till föreningen lämna uppgifter för bedömning av företagets
ekonomiska ställning, till exempel i form av resultat- och balansräkning.
- Efter styrelsens beslut till föreningen, redovisa sitt handlande i en viss situation.
- Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
- Arbetssätt speglar hög etik- och moralnivå.

§7 Kontaktperson
Varje medlemsföretag skall utse en kontaktperson, genom vilken kommunikation mellan föreningen och medlemsföretaget skall ske.

§8 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1000 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§9 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 2 000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer. För tillträdande medlemsföretag utgår avgift från och med det kvartal varunder inträde vinnes.

§10 Styrelse
Föreningsstämman utser styrelsen som består av sex personer jämte tre suppleanter. Föreningsstämman utser en ordförande.

§11 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall ha en sådan sammansättning att balans mellan olika medlemsgrupper föreligger. Till styrelseledamot och suppleant kan endast väljas ställföreträdare för medlemsföretag.

§12 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden till enskilda eller öppna styrelsemöten. Vid enskilda möten närvarar enbart styrelsemedlemmarna och eventuellt styrelsesuppleanterna.
Vid öppna möten kallas alla medlemsföretagen. Kallelse skall jämväl utfärdas om sammanträde påkallas av minst tre ordinarie ledamöter av styrelsen. Vid förfall för ordinarie ledamot skall dess suppleant inkallas. Denne äger då rösträtt och inträder som ledamot i den ordinarie ledamotens ställe.
Vid behandling i föreningsstyrelsen av viktiga ärenden rörande medlemsföretag eller grupp av medlemsföretag, i viss speciell inriktning, bör representanter för dessa beredas tillfälle att deltaga i överläggningen.

§13 Styrelsens beslut
Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande, det vill säga tre stycken. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom majoriteten av de närvarande förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträdes av styrelsens ordförande.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och en för tillfället utsedd justeringsman.

§14 Styrelsens förvaltningsuppdrag
Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelsen. Det åligger föreningsstyrelsen att leda föreningsverksamheten i enlighet med dessa stadgar, gällande lag samt vedertagen praxis.
Föreningsstyrelsen skall:
- Verkställa av föreningsstämman fattade beslut.
- Arbeta för främjande av föreningens syfte.
- Sörja för att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring
noga fullgöres, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att behörig
kontroll häröver finnes.
- Bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet.
- Utarbeta årlig aktivitetsplan för föreningen.

§15 Föreningens räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår. Före den 15 mars varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse och ett fullständigt bokslut för föreningen.
Stämmohandlingarna med förvaltnings- och revisionsberättelserna skall tillsändas stämmoombuden en vecka före ordinarie stämma.

§16 Offentlighet avseende beslut
Därest beslut eller åtgärd inom föreningen anses böra komma till allmänhetens kännedom, må meddelande därom lämnas endast genom styrelsen.


§17 Revision
Föreningen skall ha en revisor.

§18 Revisionskrav
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelse avgiven
senast den 1 april varje år.

§19 Mandattid
Styrelseledamöter och suppleanter väljes av föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma för en tid av tre år om stämman ej annorlunda beslutar. 1/3 av styrelseledamöterna och suppleanterna skall väljas varje år. Avgående ledamöter, suppleanter och revisorer kan återväljas. Avgår ordinarie styrelseledamot under mandatperioden träder suppleanten in i dennes ställe till nästa stämma, då kompletteringsval sker. Avgår suppleant under mandatperioden sker kompletteringsval vid nästa stämma. Revisor och revisorsuppleant väljes av föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året t o m ordinarie föreningsstämma nästföljande räkenskapsår.

§20 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade medlemsföretag skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat. Styrelsen bestämmer tid och plats för stämman.

§21 Ärende som behandlas vid stämma
Medlemsföretag som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före mars månads utgång för att ärendet skall kunna anges i kallelsen.

§22 Kallelse till stämma
Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom kallelse till samtliga medlemmar genom utsändning av mail med kvittens senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Medlemsföretag telefonmeddelas om ej kvittens erhållits inom fyra dagar.
Till extra stämma utfärdas kallelse inom samma tid. Fordrar ärenden skyndsam behandling, må kallelse till sådan stämma ske med kortare varsel, dock minst tre dagar. Vid kortare varsel än åtta dagar skall ombuden kallas genom mail och telefon. Andra meddelanden till medlemmarna sker genom mail.

§23 Beslut vid stämma
Ordinarie eller extra stämma är beslutsmässig när minst hälften av medlemmarna är företrädda, antingen personligen eller genom fullmakt. Ingen får därvid företräda mer än en röst utöver sin egen.

§24 Antal röster vid stämma
Varje medlemsföretag representerar en röst vid föreningsstämman. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och icke uppsagt sig till utträde.

§25 Formalia vid stämma
All röstning verkställs öppet, om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordföranden och en justeringsman.

§26 Dagordning för ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.
9. Godkännande av aktivitetsplan.
10. Fastställande av budget.
11. Fastställande av årsavgift till föreningen.
12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisor jämte suppleant.
15. Val av valnämnd.
16. Ärende, som av föreningsstyrelsen underställt stämman.
17. Ärende, som av enskilt medlemsföretag hos styrelsen skriftligen anmälts.

§27 Valnämnd
En valnämnd bestående av två ledamöter utses av ordinarie stämma. Valnämnden utser inom sig en ordförande. Vid utseende av valnämnd skall tillses att olika företagsgrupper blir representerade. Ledamot bör ej tillhöra valnämnden mer än sex år i följd. Valnämnden kan för särskilda frågor adjungera företrädare för medlemsföretagen till sig.

§28 Valnämndens åligganden
Det åligger valnämnden att för val vid stämma upprätta förslag till val av styrelseledamöter med suppleanter, revisor med suppleant, valnämnd samt vid stämma förekommande val. Vid fullgörande av sitt uppdrag skall valnämnden skapa förutsättningar för olika grupper och olika delar av landet att bli företrädda.

§29 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§30 Uteslutning och utträde
Styrelsen kan, med iakttagande av vad som stadgas i § 31, besluta att ett medlemsföretag, som inteuppfyller sina skyldigheter enligt dessa stadgar eller som på något annat sätt skadar eller motarbetarföreningens intressen, ska uteslutas ur föreningen. Styrelsen har dock möjlighet att istället föruteslutning meddela beslut om särskilda villkor för fortsatt medlemskap i föreningen.

Styrelsen eller ett medlemsföretag som enligt första stycket riskerar att uteslutas kan, genom en skriftlig anmälan, hänskjuta frågan om uteslutning till föreningens Auktorisationsnämnd. En sådan anmälan ska ställas till Auktorisationsnämndens ordförande. Auktorisationsnämnden ska pröva huruvida medlemsföretaget uppfyller sina skyldigheter enligt dessa stadgar och särskilt om medlemsföretaget uppfyller föreningens Auktorisationsvillkor såsom villkoren är utformade vid tiden för prövningen. Om ett medlemsföretag inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa stadgar eller föreningens Auktorisationsvillkor kan Auktorisationsnämnden besluta att medlemsföretaget ska uteslutas. Om skäl föreligger har Auktorisationsnämnden möjlighet att meddela en tidsfrist inom vilken medlemsföretaget ska ha vidtagit rättelse. Om rättelse inte har skett inom den angivna tidsfristen kan Auktorisationsnämnden utan ny anmälan från styrelsen eller medlemsföretaget meddela beslut om uteslutning. Auktorisationsnämndens beslut är i samtliga delar bindande för medlemsföretaget, styrelsen och stämman.

Vad som nu sagts i andra stycket gällande uteslutning gäller även om ett medlemsföretag riskerar att få villkoren för fortsatt medlemskap omprövade av styrelsen eller om ärendet i övrigt är av sådan beskaffenhet att det inte kan hanteras av styrelsen.

Auktorisationsnämndens arbetsformer

Auktorisationsnämndens verksamhet utgår ifrån föreningens stadgar och särskilda direktiv meddelade av styrelsen. I Auktorisationsnämndens uppgifter ingår bl.a.
- att pröva frågor om uteslutning enligt denna paragraf,
- att se över stadgarna och Auktorisationsvillkoren och
- att i övrigt behandla frågor av betydelse för föreningen

Auktorisationsnämndens ledamöter utses av styrelsen på en mandatperiod om två år. Auktorisationsnämnden ska sammanträda vid minst ett tillfälle per år varvid en årlig genomgång av medlemsföretagen ska äga rum.

Vid behov, såsom vid anmälan enligt denna paragraf, ska emellertid Auktorisationsnämnden sammanträda senast inom två månader från att den skriftliga anmälan framställdes till ordföranden.Auktorisationsnämndens beslut ska vara skriftliga och samtliga sammanträden ska protokollföras i enlighet med vad som gäller för styrelsen.

§31 Uteslutning
För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av styrelsens samtliga ledamöter är ense därom. Uppnås i fråga om uteslutning ej tillräcklig majoritet, kan styrelsen hänskjuta ärendet till avgörande av stämma. För beslut om uteslutning på stämma fordras att beslutet antas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Vid beslut i nämnda frågor tillämpas sedvanliga jävsregler.
Styrelsen kan uppdra åt styrelsens ordförande och en ledamot att besluta om uteslutning av medlemsföretag som oaktat anmaning inte betalar förfallna avgifter, liksom att fastställa villkor för fortsatt medlemskap. Berört företag äger rätt att till föreningsstämma framföra klagan.

§32 Utträde
Medlemsföretag kan utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan. Avgången ur föreningen sker vid det helårsskiftet som inträffar efter att uppsägningen ägt rum.

§33 Inbördes tvist
Tvist mellan föreningen å ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, medlem, å andra sidan, skall avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut om tvisten ej kan lösas internt.


§34 Stadgeändring och föreningens upplösning
För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet av avgivna röster på två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma.

§35 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas därest minst 2/3 majoritet av avgivna röster yrkar upplösning vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor.
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.