Riksdag & Regering

Motioner, utredningar m.m. om Egenanställning


Moderaternas partimotion Hela Sverige skall jobba

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hela-sverige-ska-jobba_H5023592

Regering aviserar Översyn av F-skattesystemet
Ansvarig: Finansdepartementet
Ladda ner: Översyn av F-skattesystemet, dir.2017:108 (pdf 171 kB)
En särskild utredare ska se över F-skattesystemet och analysera effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning. Syftet med översynen är bl.a. att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. Utredaren ska bl.a.

  • analysera om utformningen av bestämmelserna möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringari syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande
  • analysera om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, t.ex. F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt, och föreslå författningsändringar om det bedöms lämpligt
  • analysera om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren för att starta, driva och utveckla företag och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar
  • analysera om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar.

I ett delbetänkande, som ska lämnas senast den 15 juni 2018, ska utredaren lämna en analys av om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare.

Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

Jonas Eriksson (MP) Lise Nordin (MP) Gustav Fridolin (MP)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utgiftsomrade-19-Regional-till_GZ02N418/"

Hans Rothenberg (M)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Egenanstallning-som-en-del-av-_H102A263/?text=true
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Egenanstallning-och-ekonomiskt_H102A264/?text=true

Hans Rothenberg och Maria Plass (M)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Egenanstallning-och-mikrolangi_H202386/?text=true

Anders Ahlgren (C) Anders Åkesson (C)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utvecklande-av-formen-egenanst_H102A253/

Rickard Persson (MP)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Framja-egenanstallningsformen_H302263/?text=true